Tiệc “GRADUATION” party cùng bay cao

Tiệc “GRADUATION” party cùng bay cao của SInh Viên Viện Đào Tạo & Nghiên Cứu Du Lịch Trường Đại Học Duy Tân tại sảnh diamond ngày 06/06/2020.